OBRAĆANJE GENERALNOG DIREKTORA / PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA KOMPANIJE ALKALOID SKOPLJE

Različiti geopolitički događaji, kako na globalnom tako i na lokalnom nivou obeležili su 2018. godinu.
Veliki iskorak predstavlja rešenje spora o imenu, napredak Severne Republike Makedonije u evroatlanskim integracijama, što bi trebalo da pozitivno utiče i na ekonomske tokove i stavljanje ekonomije u fokus.

REZULTATI

I pored svih objektivnih i subjektivnih izazova na ekonomskom i političkom planu u zemlji, regionu, ali i na svetskom nivou, Alkaloid je u 2018. godini generisao pozitivne finansijske rezultate u svom poslovanju, ulažući značajne napore i mere predostrožnosti u svakodnevnim aktivnostima.

Ukupna konsolidovana prodaja iznosi 9.783.285.973 МКD, što predstavlja povećanje od 8% u odnosu na prethodnu godinu. Naša individualna neto-dobit iznosila je 848.199.257 МКD i beleži povećanje od 11%,dok je konsolidovana neto dobit iznosila 862.410.928 MKD, što predstavlja povećanje od 7 %, u odnosu na 2017. godinu. Farmacija zauzima 85% ukupne (konsolidovane) prodaje, kozmetika 9%, a po 3% bilje i i hemija.

Od ukupne konsolidovane prodaje, 37% je ostvareno na domaćem tržištu, a 63% predstavlja plasman na strana tržišta, od čega je 35% prodaje je ostvareno u jugoistočnoj Evropi, 21% prodaje u zapadnoj Evropi, 6% u Rusiji i ZND-u i 1% na ostalim tržištima. Tokom 2018. godine imali smo 166 novo zaposlenih, pa je 31. decembra 2018. godine, u ALKALOID-u radilo 2022 ljudi.

BERZANSKO POSLOVANJE

Prema podacima Makedonske berze, Alkaloidove akcije tokom 2018. godine ponovo su bile među najlikvidnijim i akcijama kojima se najviše trguje.

Kao jedna od vodećih kompanija na makedonskoj berzi, Alkaloid AD Skopje je u redovnom berzanskom poslovanju učestvovao sa trgovanim 574.304.677 МКD, što predstavlja 13,48% ukupnog prometa registrovanog na prvom oficijalnom tržištu na Berzi u 2018. godini.

Cena akcija kompanije ALKALOID AD Skopje se kretala od 7.400 МКD dо 8.629 МКD, sa prosekom od 8.050,33 МКD, što predstavlja povećanje od 26,97% prosečne cene akcije u odnosu na 2017. godinu. Prihod iz dividende Alkaloidovih akcija iznosi 3, 29%, što predstavlja znatno bolju investiciju od štednje u banci.

Priznanje za visok nivo korporativnog rukovođenja, transparentnost u poslovanju i kvalitet komunikacije sa investitorima i javnošću predstavlja nagrada Kristalno zvono 2018. Kompaniji Alkaloidu ovo priznanje je dodeljeno kao prvorangiranoj u konkurenciji od 105 kotiranih kompanija na 20-toj Konferenciji Makedonske berze.

NOVI PODUHVATI

Prethodnu godinu obeležio je i trend proširenja odobrenja za puštanje lekova u promet, kao i početak novih projekata. Realizovali smo preko 44 projekta spoljnjeg i unutrašnjeg licenciranja širom sveta.

Dobili smo 163 odobrenja za puštanje lekova u promet i 97 odobrenja za medicinska sredstva i dodatke ishrani. U 2018. godini smo dobili i prvo odobrenje za afričko tržište i potpisali prvi ugovor o spoljnjem licenciranju sa kompanijom Sandoz, jednom od vodećih globalnih farmaceutskih kuća, o zastupanju na nemačkom tržištu.

Preko naše Službe za poslovni farmaceutski razvoj ostvarili smo prihod iznad 10 miliona eura kroz realizaciju različitih projekata. Intenzivno smo radili na novim proizvodnim portfolijima, za koje su naša očekivanja optimistična na srednji i duži rok.

INVESTICIJE

U 2018. godini ukupne investicije kompanije iznosile su 1.081.736.913 МКD, što je 26% više u poredjenju sa 2017. U 2018. godini Alkaloid je dobio priznanje Privredne komore Makedonije za najveći broj realizovanih investicija.

Tekuće investicione aktivnosti, prema planu za kapitalne investicije, uključuju: nabavku nove mašine za proizvodnju tableta (čime je kapacitet u ovom segmentu povećan za 50%), instalaciju opreme za sušenje granula (što omogućava duplo veći kapacitet proizvodnje našeg vodećeg proizvoda Pancef ® (cefixime). Kako bismo povećali proizvodni kapacitet na našem vodećem izvoznom tržištu, naručili smo novu liniju za pakovanje u našem proizvodnom pogonu u Beogradu, Srbija.

S ciljem usaglašavanja sa regulativom EU o falsifikovanim farmaceutskim proizvodima, tokom 2018. godine upotpunili smo instalaciju softvera za serijalizaciju i odgovarajuću opremu u svim našim linijama za pakovanje.

Kompanija je potpisala ugovor sa Agencijom za investicije u Vladi Republike Severne Makedonije prema kom se kompanija obavezala da realizuje investicije u iznosu od najmanje 50 miliona eura u periodu od 5 godina, a uz dosledno pridržavanje odredbama ovog ugovora, Alkaloid ima pravo na 10 % povećanja iznosa investicije, ili na maksimum od 1 miliona evra godišnje. Prva kompenzacija prema ovom Ugovoru, u iznosu od 35.292.916 МКD, bila je realizovana u 2018. godini. Alkaloid je takođe potpisao ugovor i sa Državnim fondom za inovacije prema kome će kompanija razviti nov inovativni proizvod čime će iznos od 14.536.980 МКD biti sukcesivno isplaćen kompaniji.

KORPORATIVNA DRUŠTVENA ODGOVORNOST

Društveno odgovorne aktivacije, kao glavne karakteristike i prioriteti u poslovanju Kompanije, nastavljene su snažnim intenzitetom tokom 2018. godine.

Zaposleni u kompaniji su se po osmi put udružili i pod pokroviteljstvom Fondacije Trajče Mukaetov, na još jednom humanitarnom događaju sakupili 1.101.344,00 MKD (približno 18.000 evra). Ove godine sredstva su bila namenjena Udruženju za retke bolesti „Život s izazovima“ iz Bitolja.

Već jedanaestu godinu Fondacija Trajče Mukaetov dodeljuje i stipendije talentovanim studentima medicine i farmacije na Državnom univerzitetu Sv. Ćirila i Metodija. Od 458 korisnika stipendija (224 studenta farmacije i 234 studenta medicine), 112 su aktivni primaoci stipendija, a 76 od ovih diplomiranih studenata već su započeli svoju karijeru u Alkaloidu.

U toku proteklih jedanaest godina ukupno je uloženo 1,36 miliona eura u stipendije za buduće farmaceute i doktore medicine. Za 9 godina Kompanija Alkaloid odvojila je preko 21.000 evra za stipendije prvacima generacija fakulteta farmacije i medicine Državnog univerziteta Sv. Ćirila i Metodija, a preko humanitarnih događaja organizovanih u prošlih 8 godina donirali smo preko 110.000 evra raznim institucijama.

Da bismo podstakli kreativnost i doprineli akademskom razvoju dodiplomskih studenata, njihovo lično i profesionalno profilisanje i spremnost za suočavanje sa budućim izazovima u karijeri, Alkaloid AD Skoplje je potpisao Memorandum o saradnji za program prakse sa četiri fakulteta Univerziteta Sv. Ćirilo i Metodije iz Skoplja: Farmaceutskim, Medicinskim, sa Institutom za hemiju na Prirodnomatematičkom fakultetu i sa Tehnološko-metalurškim fakultetom. Prvi ciklus prakse započeo je u maju/junu 2018. Od sedamnaestoro praktikanata, jedanaestoro  je ostalo da radi u kompaniji.

Praksa u Alkaloidu je zajednički projekat kompanije, najvećeg državnog univerziteta i studenata koji predstavljaju budućnost zemlje.

Ovim projektom Alkaloid i Univerzitet Sv. Ćirila i Metodija planiraju da zajednički razrade, prilagode i strukturno usaglase obrazovne programe prema uzajamnim potrebama u obimu koji je optimalan u procesu obrazovanja i prakse. Kao društveno odgovorna kompanija, hoćemo da uključimo studente u naše svakodnevne poslovne aktivnosti i procese, kako bi oni ojačali svoje profesionalne veštine. Preko ovog programa prakse, naš cilj je da izgradimo sinergiju od koje će koristi imati sve uključene strane, а naučno-istraživački rad će biti podignut na novi, viši nivo. Ovim projektima će nova generacija milenijalaca imati mogućnost da proširi svoja znanja i stekne nove praktične veštine.

PERSPEKTIVE

Mada državne statistike pokazuju nedostatak određenih kadrova, migraciju mladih ljudi iz zemlje u potrazi za boljim ekonomskim uslovima, nedovoljno iskustvo i motivaciju kod zaposlenih, Alkaloid će uložiti maksimalne napore da promeni ove pojave bar u našem domenu delovanja. Težićemo ka ostvarenju malog, ali bitnog poboljšanja, ne samo u modernizaciji poslovanja u smislu inovacija, novih ideja i procesa, nego i u poboljšanju kvaliteta života mladih i podizanju naučnoistraživačkog rada na novi i viši nivo.

Kompanija će i dalje biti vodeći primer vrhunskog kvaliteta procesa, dobro obučenih i motivisanih zaposlenih, standarda kompatibilnih sa svetskom regulativom u industriji, kao i proizvoda koji su visoko konkurentni i legitimno prisutni u gotovo 40 zemalja sveta.

Živko Mukaetov
Predsednik Upravnog odbora i generalni direktor